1. Registrering 
1.1 I samband med första beställningen skall kund för att Creativ Friskvård Linköping skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser:
a. registrera sig i Creativ Friskvård Linköping med webshop www.creativfriskvard.se kundregister genom att uppge e-postadress, postadress, namn, person- alternativt organisationsnummer. För fakturering utan moms ska företagskund inom EU även uppge sitt momsregistreringsnummer (VAT);
b. ge sitt samtycke till att Creativ Friskvård Linköping och/eller dess reskontraföretag behandlar lämnade personuppgifter genom att införa dem i sitt kundregister.
1.2 Creativ Friskvård Linköping kommer att använda uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger Konsument sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Lämnat samtycke kan när som helst återkallas genom kontakt med Creativ Friskvård Linköping.
1.3 Creativ Friskvård Linköpings kundregister är konfidentiellt. Creativ Friskvård Linköping förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret i annan utsträckning än vad som anges i lag.
1.4 Det åligger kund att kontinuerligt uppdatera sina registreringsuppgifter. Returneras försändelse på grund av felaktiga registreringsuppgifter debiteras kund enligt avsnitt 5.6 nedan.
1.5 Insamlad information lagras i våra kunddatabaser och kommer inte att skickas vidare till någon utanför Creativ Friskvård Linköping. De upplysningar du skickar till oss behandlas enligt gällande lagstiftning med hänsyn till skyddande av personuppgifter.Creativ Friskvård Linköping, org.nr 650617-1997, ansvarar för insamlad persondata. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns lagrad om dig. Vi är på din anmodan förpliktigade att ändra felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Du kan kontakta oss på:
Creativ Friskvård
Tolebo 3
58964 Sturefors, Sverige
2. Priser 
2.1 Gällande produktpris inklusive moms är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet i Creativ Friskvård Linköpings prislista på adress www.creativfriskvard.se Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan att avisera dessa på förhand.
2.2 Utländsk företagskund inom EU debiteras för svensk moms i de fall kunden ej uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.
2.3 Leveranser inom Sverige: Leveranser sker med Posten Varubrev/postpaket/företagspaket eller per brev vid mindre beställningar. Annat leveranssätt måste meddelas vid beställning. Vid större leveranser som ny kund kan du behöva betala mot postförskott. Leveranstiden är normalt 2-5 vardagar efter erlagd beställning. Under juli kan leveranstiden vara 4-10 vardagar.
2.4 Leveranser utanför Sverige: För leveranser utomlands tillkommer förutom en fraktavgift baserad på vad Creativ Friskvård Linköping får betala även alla eventuella införsel- och tullavgifter.
3. Betalningsvillkor 
3.1 För leveranser inom Sverige kan betalning ske:
a. mot faktura (expeditionsavgift 30 kr tillkommer)
b. postförskott (postens avgifter tillkommer)
c. av Klarna vid varje köptillfälle erbjudna betalningsvillkor
3.2 Kreditgräns för företagskund 10 000 SEK. Kontroll av lämnade uppgifter och kreditvärdighet görs regelmässigt.
3.3 Vid betalning mot faktura skall betalning ske av Företagskund inom femton (15) dagar (om ej annat avtalats) räknat från fakturans datum. Creativ Friskvård Linköping har vid misstanke om att kreditvärdigheten inte är fullgod rätt att kräva betalning via bank eller mot postförskott.
3.4 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (f.n. gällande referensränta +8%) samt lagstadgad påminnelseavgift med f.n. 60 SEK per påminnelse.
3.5 Efter en påminnelsefaktura överlämnas ärendet vidare till inkasso och därefter till kronofogden för betalningsföreläggande.
3.6 Betalningsvillkor för Klarna är vid varje köptillfälle enligt Klarna gällande köpvillkor
”Vi erbjuder betalsätt i samarbete med Klarna.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 30 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Klarna förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.”
Information om ångerrätt
”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”
4. Beställning 
4.1 Beställning kan ske på adress www.creativfriskvard.se eller via e-post till info@creativfriskvard.se
4.2 Alla meddelanden ska ske med e-post med undantag för de i avsnitt 6.1. och 9.3 nedan särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.
4.3 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Creativ Friskvård Linköping per e-post bekräftat beställningen. Creativ Friskvård Linköping reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.
4.4 Kund har rätt att före expediering per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas att kunden erhållit någon del av sin beställning alternativt en avi om att beställningen finns för avhämtning.
5. Leverans 
5.1 Varorna levereras enligt vad som anges för varje produkt. Leverans sker normalt med Posten Varubrev, postpaket eller brev till konsument och med Posten Varubrev, Posten företagspaket eller brev till företagskund.
5.2 Beräknas leveranstiden bli längre än vad som anges ska Creativ Friskvård Linköping snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning.
5.4 Blir leveransen delad på fler försändelser än kunden valt medför detta inga merkostnader för kunden.
5.5 Vid transport till kund bär Creativ Friskvård Linköping ansvar för att produkten kommer fram i oskadat skick. Vid transport från kund till Creativ Friskvård Linköping är däremot kunden ansvarig för produkten.
5.6 Om kund ej hämtar ut försändelse eller försändelse går i retur på grund av fel registrerade uppgifter, debiterar Creativ Friskvård Linköping f.n. SEK 250 som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen samt som kompensation för hantering och omkostnader f.n. 450 SEK.
5.7 Fraktfritt gäller inom Sverige vid beställning av varor till ett sammanlagt värde om 2500 SEK inklusive moms
6. Ångerrätt 
6.1 Kund har rätt att returnera levererad produkt. Kund skall lämna Creativ Friskvård Linköping meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot varan. Returporto och fraktkostnader betalas av kund.
6.2 Returrätten gäller inte outlösta paket enligt avsnitt 5.6 ovan och inte heller förseglade produkter där förseglingen har brutits.
6.3 Meddelande om retur ska av administrativa skäl innehålla följande information:
a. ordernummer;
b. fakturanummer; samt
c. produktnummer/titel på de produkter som önskas returneras.
6.4 Innan retur sker ska kund invänta av Creativ Friskvård Linköping översänd information om ev. returnummer och returadress.
6.5 Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad i orginalkartong eller förpackning. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av omständighet, som inte kan hänföras till kund.
6.6 Om kund utnyttjar sin returrätt, ska Creativ Friskvård Linköping snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat för produkten till Creativ Friskvård  Linköping. Tiden räknas från den dag Creativ Friskvård Linköping tog emot kundens meddelande om utnyttjandet av returrätten.
7. Reklamation 
7.1 Har annan produkt levererats än den kund beställt eller är produkten skadad, ska kund genast hos Creativ Friskvård Linköping göra en reklamation och ange felet. Felaktig produkt returneras fraktfritt såvida av Creativ Friskvård Linköping lämnade instruktioner följs. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Creativ Friskvård Linköping.
7.2 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till allmänna reklamationsnämnden.
8. Skada 
8.1 Utöver vad som sagts och – för Konsument – utöver vad som föreskrivits i konsumentköplagen, har Creativ Friskvård Linköping inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada – vare sig direkt eller indirekt.
9. Övrigt 
9.1 Efter av kund gjord beställning äger Creativ Friskvård Linköping inte rätt att ändra sina villkor för den beställningen.
9.2 Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post på info@creativfriskvard.se
9.3 Har kund klagomål kan dessa framföras per e-post under adress info@creativfriskvard.se .
9.4 Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor och tvister ska prövas av svensk allmän domstol.